KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

„ KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO „

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności księgowych na stanowisku samodzielnej księgowej.
Kurs adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a są zainteresowani rozwojem zawodowym w kierunku podjęcia pracy w zawodzie księgowego. Szkolenie kierujemy również do tych osób, które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę w zakresie pełnej księgowości oraz wszystkich tych, zainteresowanych tematem księgowości.
Podczas trwania kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z księgowania dowodów, ewidencji księgowej, sporządzania listy płac, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Uczestnik kursu nabędzie w praktyce umiejętności księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego „Symfonia Ponadto w ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia zasad obsługi programu SYMFONIA będącego najczęściej używanym programem finansowo – księgowym.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w charakterze samodzielnej księgowej.

Jakie umiejętności nabędziesz po odbyciu tego kursu?

 • nauczysz się samodzielnie wykonywać czynności księgowe
 • pozyskasz umiejętność księgowania dowodów księgowych
 • pozyskasz umiejętność sporządzania listy płac
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • nabędziesz umiejętność wykorzystania programu komputerowego w prowadzeniu rozliczeń księgowych
 • nabędziesz umiejętność rozliczania podatków

Dlaczego warto zainwestować w ten kurs ?

 • nabędziesz umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych
 • możesz podjąć pracę w każdej firmie w zakresie obsługi księgowej ( od sektora małych i średnich firm),
 • możesz podjąć pracę w biurach obrachunkowych oraz działach związanych z księgowością

Wymagania : ukończona szkoła średnia

Program kursu ( 140 godzin )

MODUŁ I : Podstawowe pojęcia w rachunkowości

 • przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 • podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • pojęcie dowodu księgowego
 • inwentarz i bilans majątkowy
 • operacje gospodarcze i zasady ich ewidencjonowania
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zasady prowadzenia ewidencji na kontach
 • elementy organizacji i polityki księgowości

MODUŁ II : Majątek przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

1) Aktywa – klasyfikacja i podział:

 • Wartości niematerialne i prawne
 • Rzeczowy majątek trwały
 • Należności
 • Rzeczowy majątek obrotowy
 • Inwestycje

2) Klasyfikacja i podział pasywów:

 • Kapitały
 • Zobowiązania
 • Rozliczenia międzyokresowe

3) Bilans

 • Zasady sporządzania bilansu
 • Prezentacja aktywów i pasywów

4) Ewidencjonowanie operacji gospodarczych

MODUŁ III : Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia
 • Metody amortyzacji środków trwałych

MODUŁ IV : Ewidencja przychodów i kosztów oraz zasady sporządzania rachunku zysków i strat

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 • Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne
 • Zyski i straty nadzwyczajne
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat

MODUŁ V ; Ewidencja rozrachunków

 • Istota, klasyfikacja i wycena rozrachunków
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami obrocie krajowym i zagranicznym
 • Rozrachunki wyrażone w walucie obcej
 • Rozrachunki wątpliwe i sporne
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i podróży służbowych
 • Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
 • Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Rozrachunki publiczno-prawne i US
 • Inne rozrachunki

MODUŁ VI ; Ewidencja środków pieniężnych

 • Klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz jego dokumentowanie i ewidencja

MODUŁ VII : Zapasy

Obrót towarowy i materiałowy:

 • a) Ewidencja i wycena
 • b) Dostawy niefakturowane i dostawy w drodze
 • c) Metody rozchodu towarów i materiałów
 • d) Odpisy aktualizujące
 • e) Import towarów i materiałów – ewidencja

-Wyroby gotowe, produkty gotowe i produkcja w toku:

 • a) Metody wyceny wyrobów gotowych – koszt rzeczywisty oraz koszt planowany
 • b) Rozliczenie produkcji
 • c) Przychody i koszty ze sprzedaży wyrobów gotowych
 • d) Zmiana stanu produktów i zamknięty krąg kosztów

MODUŁ VIII –Kapitały

 • Kapitał własny i jego elementy
 • Wkłady gotówkowe i aporty przy utworzeniu spółki
 • Podział wyniku finansowego
 • Rozliczenie start z lat ubiegłych

MODUŁ IX – Inwentaryzacja

 • Funkcje i metody inwentaryzacji
 • Terminy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
 • Różnice inwentaryzacyjne

MODUŁ X- Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

 • Bilans,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Informacja dodatkowa,
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 • Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

MODUŁ XI – Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Regulacje prawne
 • zasady prowadzenia PKPiR
 • Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
 • Źródła przychodów i ich ewidencja
 • Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
 • Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
 • Ewidencja sprzedaży
 • rejestr VAT
 • Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Zamknięcie roku, rozliczenie podatku oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
 • Zadania praktyczne, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

MODUŁ XII – Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowanie polityki księgowej w firmie. – Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ramach polityki księgowej.
 • Archiwizacja i przekazywanie JPK(jednolitych plików kontrolnych) do urzędów skarbowych

MODUŁ XIII – Wynagrodzenia

 • unormowania prawne rachuby płac
 • rodzaje umów: o pracę, zlecenie, o dzieło, kontrakt men.,
 • technika naliczania listy płac
 • składki na ubezpieczenia społ, zdrow, fp, fgśp
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pienięż.
 • potrącenia z wynagrodzenia oraz dodatki
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy
 • Zasady ustalania składników wynagrodzeń, rozliczanie ZUS
 • zasady dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
 • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, – obliczenia wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym
 • wyliczanie wynagrodzeń i składek ZUS – warsztaty

MODUŁ XIV – Elementy prawa podatkowego

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 • Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu
 • Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych

II.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

  • Zakres opodatkowania
  • Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
  • Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
  • Działalność marketingowa, sponsoring
  • Darowizny
  • Użyczenie, najem, leasing, pożyczki, kredyty – zasady rozliczeń

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 • Regulacje prawne
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki podatku VAT
 • Zasady obliczania podatku
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe, terminy
 • Zwrot podatku

MODUŁ XV – Księgowość komputerowa ( zajęcia komputerowe z programem komputerowym do obsługi księgowej )

– Prezentacja programu do obsługi finansowo – księgowej

 • wprowadzanie bilansu otwarcia
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • księgowanie do rejestru VAT
 • wprowadzanie środków trwałych i obliczanie amortyzacji
 • księgowanie amortyzacji
 • sporządzanie i księgowanie list płac
 • konfigurowanie i obliczanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań podatkowych
 • konfigurowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych
 • sporządzanie dokumentów zewnętrznych poprzez generowanie z programu

EGZAMIN : 2 godz.

Uczestnicy którzy zdadzą egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną Centrum Szkoleń i Biznesu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymują CERTYFIKAT (wg klasyfikacji MPiPS) księgowy (kod zawodu 331301). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Na zakończenie kursu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego . Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje Certyfikat Księgowego wydany przez Biuro Informacji Księgowej z wpisaniem na Lisę.

Zapewniamy :

 • 140 godzin kursu (15 dni szkolenia : 20 dni x 7 godz. )
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy praktycznie
 • Wsparcie merytoryczne
 • Liczne ćwiczenia
 • Profesjonalne materiały
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Certyfikat ( po zdaniu egzaminu j )

miejsce szkolenia : Płońsk,

ilość godzin szkolenia : 140 godzin

cena : 3.500/ 1 osoba

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

centrumszkolen@poczta.fm

Uwaga : Zastrzegamy sobie odwołania kursu w przypadku zebrania mniejszej liczby uczestników ( grupa minimum 6 osób )

TERMIN ROZPOCZĘCIA : 19..05.2018

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  3.500 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu, certyfikat ( po zdaniu egzaminu wewnętrznego – koszt egzaminu 100 zł

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu zewnętrznego. Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje Certyfikat Księgowego wydany przez Biuro Informacji Księgowej z wpisaniem na Listę.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele  – w godz. od 9.00 do 14.45 ( 7 godzin lekcyjnych )

Miejsce zajęć: Płońsk