Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Kadry

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
CZAS PRACY W PRAKTYCE„ 

Rozliczanie czasu pracy często stwarza problemy osobom zajmującym się sprawami kadrowymi zarówno w małych jak i dużych firmach. Wychodząc naprzeciw potrzebom w obszarze usystematyzowania informacji z zakresu czasu pracy oraz wyliczania czasu pracy stworzyliśmy szkolenie, które pozwoli Państwu pozyskać i usystematyzować informacje z tematyki czasu pracy.

Szkolenie jest adresowane dla osób, które: 

 • przygotowują się do pracy w działach kadrowo – płacowych
 • pracujących w działach kadrowo – płacowych które zajmują się rozliczaniem czasu pracy

PROGRAM SZKOLENIA ( 6 godzin ) :

 1. Czas pracy i jego ewidencja
  • pojęcie czasu pracy (normy i wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy) 
  • przerwy wliczane do czasu pracy
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy 
  • podstawowy
  • równoważny czas pracy i jego odmiany 
  • przerywany
  • zadaniowy czas pracy
  • praca w ruchu ciągłym
  • system skróconego tygodnia pracy
  • system pracy weekendowej
 3. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy 
 4. Praca w porze nocnej 
  • pojecie pracy w porze nocnej 
  • dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej 
 5. Praca w godzinach nadliczbowych 
  • istota pracy w godzinach nadliczbowych
  • ustalenie przekroczenia normy czasu pracy
  • maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych 
 6. Praca w niedziele i święta
  • dopuszczalność pracy w niedziele i święta 
  • rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta 
 7. Dyżur i przestój w pracy
 8. Obliczanie i ustalanie wymiaru czasu pracy  - warsztaty
 9. Warsztaty  rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem grafiku i czasu pracy faktycznie przepracowanego

Zapewniamy :

 • 6 godzin szkolenia
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Materiały dydaktyczne
 • Certyfikat
 • Bufet kawowy

 

Miejsce szkolenia : Ciechanów, Płońsk,

Ilość godzin szkolenia : 6 godzin

 

Cena szkolenia : 1050 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA Z ZUS – (PŁATNIK, EPUAP, PUE)

Szkolenie jest adresowane do osób podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania programu „PŁATNIK” oraz innych form elektronicznej informacji z ZUS  w działalności kadrowej i płacowej.

Kurs adresowany jest dla osób zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń, księgowych, właścicieli firm, osób, które chcą poszerzyć wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności z zakresu zasad rozliczenia z ZUS oraz korespondencją przez ePUAP i PUE,

PROGRAM SZKOLENIA : ( 12 godzin tj. 3 spotkania x 4 godziny )

I - PŁATNIK

 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w programie płatnika, kod tytułu
 • ubezpieczenia i jego znaczenie, identyfikator deklaracji, kody absencji
 • ubezpieczonego, inne kody używane w płatniku.
 • Kartoteka płatnika i kartoteki ubezpieczonych
 • Kody tytułu ubezpieczenia a podleganie poszczególnym składkom
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i / lub zdrowotnym w zgłoszeniach do ubezpieczeń
 • Podstawa wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych
 • Zasady ustalania i wykazywania w dokumentach rozliczeniowych podstawy wymiaru
 • Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • Terminy dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych
 • Przerwy w opłacaniu składek wykazywane w dokumentach rozliczeniowych ( urlopy pracownicze, zasiłki macierzyńskie, obecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona w pracy , inne świadczenia i przerwy )
 • Zasady wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wynagrodzenia chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych
 • Ustanie stosunku pracy i wyrejestrowanie pracownika
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Zestawy rozliczeniowe i korygujące
 • Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS:
 • Zgłoszenie członków rodziny
 • Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika.
 • Dokumenty rozliczeniowe – (urlopy, urlopy bezpłatne, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, wychowawcze, zasiłki, zmiany kodu tytułu ubezpieczenia, wyrejestrowania itp. )
 • Korekty dokumentów ZUS.
 • Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Terminy dokonania korekty

II - ePUAP i PUE – jako nowoczesna forma komunikacji elektronicznej z Urzędem

 • Co to jest ZUS PUE
 • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości,
 • Sposób rejestracji i potwierdzania profilu
 • Pełnomocnictwo ZUS PEL, umożliwiający dostęp do profilu firmy,
 • Pełnomocnictwo ZUS PEL, umożliwiający dostęp do profilu osoby fizycznej,
 • Zakładki dostępne na PUE,
 • Zakładka ubezpieczony
 • Zakładka płatnik,
 • Zakładka świadczeniobiorca
 • ePUAP- elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Zapewniamy :

 • 15 godzin szkolenia
 • Zajęcia są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • praktyczne zajęcia
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika ( pracujemy z Tobą tak długo, aż się nauczysz )
 • certyfiakt
 • materiały szkolenia
 • bufet kawowy
 • certyfikat

 

Miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

Ilość godzin szkolenia : 12 godzin

 

Cena szkolenia : 1580 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Szkolenie jest adresowane do osób przygotowujących się do pracy  z programem „PŁATNIK” , zamierzających zarówno zdobyć, jak i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania programu „PŁATNIK”  w działalności kadrowej i płacowe

PROGRAM SZKOLENIA : ( 8 godzin )

 • ogólne omówienie programu przeznaczonego do rozliczeń z ZUS
 • Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu
 • Ustawienie przekazu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny
 • Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych
 • Import dokumentów
 • Manualne wprowadzanie danych
 • Zakładanie kartotek płatnika
 • Rejestr ubezpieczonych – tworzenie, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS
 • Tworzenie kartotek ubezpieczonych .
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS ( pracowników, zleceniobiorców i innych osób ), zmiana danych osobowych ,zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia wyrejestrowanie
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 • Metody przesyłania dokumentów do ZUS
 • tworzenie zestawów dokumentów
 • korekta lub zmiana dokumentów
 • weryfikacja zestawów
 • wysyłanie zestawów ,pobieranie i rejestracja potwierdzeń dla wysłanych zestawów dokumentów
 • Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik

 

Zapewniamy :

 • 8 godzin szkolenia
 • Zajęcia są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • praktyczne zajęcia
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika ( pracujemy z Tobą tak długo, aż się nauczysz )
 • certyfiakt

Miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

Ilość godzin szkolenia : 8 godzin

 

Cena szkolenia : 990 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

PŁACE I ROZLICZENIA Z ZUS – KURS PODSTAWOWY„

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które zamierzają podjąć pracę w obszarze kadr i płac. Zapoznaje z tematyką prowadzenia rozliczeń płacowych Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program szkolenia ( 18 godziny tj. 3 spotkania x 6 godzin )

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
  • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
  • Klasyfikacja wynagrodzeń
 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę
  • Składniki wynagrodzenia zasadniczego.
  • Deputaty, dodatki, premie i nagrody.
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: a) wynagrodzenie urlopowe, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, b) wynagrodzenie chorobowe, c) wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.
 3. Zasady wyliczania poszczególnych składników wynagrodzenia
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
  • Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie za czas choroby
  • Jakie zasady należy stosować przy wyliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 4. Dokumentacja zarobkowa pracownika
  • Co to jest dokumentacja zarobkowa pracownika.
  • karta pracy, karty zarobkowe, karty przychodów, wieloletnie karty przychodów.
  • Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.
 5. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa.
  • Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.
  • Czym są przychody.
  • Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Czym są koszty uzyskania przychodu.
  • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Na co należy zwrócić uwagę przy obliczaniu podstawy do podatku dochodowego.
  • Jak prawidłowo wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy.
  • Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia do wypłaty.
  • Składki na ubezpieczenia społeczne płaci pracodawca
  • Rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym
  • Jakie są powiązania listy płac z dokumentacją ZUS.
 6. Dokumentacja i ewidencja ZUS
  • Narzuty na wynagrodzenia.
  • W jaki sposób prawidłowo określić świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 7. Inne świadczenia przysługujące pracownikom.
  • Zasiłek chorobowy
  • Świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość, dokumentacja.
  • Ważne aspekty zasiłku macierzyńskiego – prawo i wysokość, okres wypłaty, dokumentacja.
  • Zasiłek opiekuńczy – prawo i wysokość, dokumentacja do wypłaty.
  • Ekwiwalenty lub ryczałty samochodowe przyznawane pracownikom.
  • Czym są odprawy i odszkodowania pieniężne
  • Zasady i terminy wypłaty świadczeń
 8. Składniki wynagrodzenia
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 9. Przychody wyłączone ze składek ZUS
  • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
  • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
  • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe.
  • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy.
  • Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
  • Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej.
  • Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
  • Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu.
  • Ubiór służbowy (umundurowanie).
  • Posiłki dla pracowników.
  • Samochody używane przez pracowników do celów służbowych.
  • Kwota zwrotu kosztów przeniesienia służbowego.
  • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych.
  • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
  • Świadczenie urlopowe.
  • Zapomogi losowe.
  • Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby.
  • Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy.
  • Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy.
  • Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych.
  • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
  • Świadczenia wypłacane za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.
 10. Umowy cywilnoprawne – podstawowe aspekty
  • Jakie są istotne cechy umowy zlecenia i umowy o dzieło.
  • Podstawę wymiaru składek: a) na ubezpieczenia społeczne,  b) na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Czym są przychody, koszty uzyskania i składki z tytułu umów cywilnoprawnych.
  • W jaki sposób prawidłowo określić wysokość i pobór zaliczki na podatek dochodowy.
  • Jak prawidłowo rozliczyć podatnika z urzędem skarbowym.

 

Zapewniamy :

 • 18 godzin kursu( 3 dni x 6 godzin)
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

Ilość godzin szkolenia : 18 godzin

 

Cena szkolenia : 2.400 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
PŁACE I ROZLICZENIA Z ZUS – WARSZTATY PRAKTYCZNE„

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które zamierzają podjąć pracę w obszarze kadr i płac. Zapoznaje z tematyką prowadzenia rozliczeń płacowych Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

 

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale płac.

Zajęcia odbywają się na komputerowym

programie kadrowo – płacowym

Program szkolenia ( 16 godziny tj. 2 spotkania x 8 godzin ) 

 1. Procedura naliczania wynagrodzeń
 • ustalenie przychodu pracownika
 • Lista płac – budowa listy płac i schemat naliczania listy płac.
 • Przychód i koszty uzyskania przychodu,
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika,
  • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Podstawa opodatkowania i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę,
  • Zasady ustalania i rozliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • potrącenia
  • Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, wypadkowe, świadczenie rehabilitacyjne
  • Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy :
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
  • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
  • Wynagrodzenie za czas absencji chorobowej,
  • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
  • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • Kalkulacja wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków chorobowych na liście wynagrodzeń
 1. Lista płac - ćwiczenia - tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składnik wynagrodzenia
 2. Kalkulacja przychodów z tytułu umów cywilno prawnych – ćwiczenia praktyczne w ujęciu składkowym i podatkowym
  • Umowy zlecenia
  • Umowy o dzieło

Zapewniamy :

 • 16 godzin kursu( 2 dni x 8 godzin)
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 16 godzin

 

cena szkolenia : 2.400 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs

PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC

Kurs przygotowuje do pracy w dziale kadrowo -płacowym.

Kurs cechuje duża liczba warsztatów na programie komputerowym kadrowo – płacowym, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności

Podczas kursu zapoznasz się z min z :

 • jak skutecznie planować stanowiska pracy,
 • jakie narzędzia rekrutacji możesz wykorzystać
 • poznasz wybrane zagadnienia z prawa pracy
 • jakie są składniki wynagrodzenia
 • jak rozliczać czas pracy ( nadgodziny, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy : urlopy, niezdolność do pracy itp.)
 • jak rozliczać zasiłki ( zasiłek opiekuńczy, wychowawczy, rodzicielski itp.)
 • jak rozliczać i dokumentować wynagrodzenie , procedura naliczania wynagrodzeń
 • jak rozliczać się z US i ZUS
 • jak sporządzać listę płac i
 • jak rozliczać i dokumentować wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • jak rozliczać wynagrodzenia z wykorzystaniem programów kadrowo – płacowych
 • jak prowadzić dokumentację kadrową pracowników
 • jak rozliczać wynagrodzenia, czas pracy, urlopy itp. z wykorzystaniem komputerowego programu kadrowo – placowego
 • jak sporządzać i wysyłać dokumenty do ZUS z wykorzystaniem programu PŁATNIK

Zapewniamy :

 • 40 godziny kursu Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • komputerowe zajęcia kadrowo – płacowe
 • komputerowe zajęcia w programie PŁATNIK
 • profesjonalne materiały ( segregator, notatnik, skrypt, długopis )
 • zestaw materiałów ćwiczeniowych
 • Certyfikat

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu certyfikat .

CEL KURSU :

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

ADRESACI KURSU :

Kurs skierowany jest zarówno do osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach kadrowo-płacowych jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń oraz osób zainteresowanych tematyką z zakresu kadr, płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Ramowy program szkolenia :

 1. Wybrane zagadnienia z prawa pracy – 6 godzin
 2. Dokumentacja kadrowa – 2 godziny
 3. Płace i zagadnienia dotyczące ZUS – 10 godzin
 4. Komputerowe zajęcia kadrowo – płacowe ( program SYMFONIA Kadry i Płace ) – 16 godzin
 5. Komputerowe zajęcia ( program PŁATNIK ) – 6 godzin

Po przebytym szkoleniu Uczestnik przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Szczegółowy program szkolenia :

 1. Wybrane elementy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
  • Planowanie zasobów ludzkich
  • Opis stanowiska pracy. Czemu służą opisy stanowisk pracy ?
  • Źródła poszukiwania kandydatów do pracy
  • Rekrutacja, rodzaje rekrutacji
  • dokumenty rekrutacyjne
  • Selekcja kandydatów
  • analiza otrzymanych aplikacji
  • wywiady z kandydatami ( rozmowa kwalifikacyjna )
  • zatrudnienie, wprowadzenie do pracy
 2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
  • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
  • definicja pracownika i pracodawcy
  • obowiązki i prawa stron
  • zakaz dyskryminacji
  • powstanie stosunku pracy ( warunki stosunku pracy )
  • Rodzaje umów o pracę. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy
  • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma.
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem
  • Inne formy zatrudnienia
  • Charakterystyka umów cywilnoprawnych
  • Czas pracy – definicja, normy czasu pracy
  • systemy czasu pracy
  • ewidencja czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy pracownika – ćwiczenia
  • szczególne uwarunkowania czasu pracy (praca w porze nocnej, praca w dni ustawowo wolne od pracy, praca w godz. nadliczbowych )
  • praca w godzinach nadliczbowych – rozliczanie pracy w godz. nadliczbowych
  • Sporządzanie umów o pracę, Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi,
  • zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  • -Pojęcie urlopu wypoczynkowego
  • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
  • Wymiar urlopu
  • Urlop na żądanie
  • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
  • Zmiana treści stosunku pracy
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Czasowe powierzenie innej pracy – na jaki czas i w jakich okolicznościach oraz do kogo je stosować ?
  • -Rozwiązywanie umów o pracę.
  • Ustanie stosunku pracy
  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Wygaśnięcie umowy.
  • Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem ( ochrona stosunku pracy, prace wzbronione, urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy ,uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzica, zasiłek opiekuńczy )
 3. Dokumentacja kadrowa
  • Akta osobowe pracownika – zakładanie akt osobowych pracownika
  • Zasady sporządzania dokumentacji pracowniczej
  • Dokumentacja związana z czasem pracy
  • Inna dokumentacja kadrowa ( plany urlopów , plany szkoleń, ewidencja wyjść,)
  • pisma występujące w dokumentacji kadrowej
 4. Płace i zagadnienia dotyczące ZUS
  • ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę,
  • podstawy ustalania wynagrodzeń.
  • płaca zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna.
  • Wynagrodzenie dodatkowe - premie, nagrody, inne składniki wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie minimalne
  • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
   • wynagrodzenie za czas urlopu
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
   • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
   • wynagrodzenie za czas przestoju , dyżuru
   • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
   • Wynagrodzenie za pracę w nocy
   • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
   • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • Obowiązek ubezpieczeń społecznych
  • Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
  • Dokumentacja i opłacanie składek ZUS
  • Fakultatywne ubezpieczenie społeczne
  • Wysokość i zasady ustalania składek
  • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe
  • Dokumenty płatnicze
  • Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac
   • Wynagrodzenie brutto - netto
   • Zasady ustalania podatku dochodowego
   • Progi podatkowe - procent podatku
   • Samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt
   • Samozatrudnienie z byłym pracodawcą
   • Koszty uzyskania przychodu
   • Kwota wolna
   • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
   • Kwota wolna od potrąceń
   • Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami
   • Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami
   • Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami
  • Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze
  • Dokumentacja płacowa. Sporządzanie listy płac
  • Inne świadczenia na rzecz pracowników
  • Zasady ustalania składników wynagrodzeń, rozliczanie ZUS
  • zasady dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
  • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, - obliczenia wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym
  • lista płac - wyliczanie wynagrodzeń i składek ZUS – warsztaty
 5. Komputerowe zajęcia kadrowo – płacowe ( program SYMFONIA Kadry i Płace )
  • Symfonia Kadry i Płace - przedstawienie programu i jego możliwości.
  • Założenie nowej firmy. Konfiguracja programu.
  • Rejestrowanie pracownika.
  • Wprowadzenie danych w kalendarzu - edycja kalendarza.
  • Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy.
  • Wygenerowanie umowy o pracę
  • Wprowadzanie danych do systemu.
  • Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników: urlopy, choroby.
  • Wprowadzenie i rozliczenie umowy zlecenia /parametry podatkowe i ZUS.
  • Wprowadzenie i rozliczenie umowy o dzieło/ parametry podatkowe i ZUS.
  • Płace w Programie SYMFONIA
  • -Naliczanie wynagrodzeń
  • -Generowanie list płac.
  • -Wprowadzanie nowego zdarzenia do kalendarza - rozwiązanie umowy o pracę.
  • Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia ZUS
  • Naliczenie ekwiwalentu za UW.
  • Wygenerowanie świadectwa pracy
 6. Komputerowe zajęcia ( program PŁATNIK )
  • Program "Płatnik" - ogólne omówienie programu przeznaczonego do rozliczeń z ZUS
  • Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu
  • Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu
  • Kartoteka płatnika do ZUS
  • Tworzenie kartotek ubezpieczonych
  • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS
  • zgłoszenie pracownika do ZUS w programie PŁATNIK ( ZUA, ZZA )
  • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS
  • Tworzenie kartotek ubezpieczonych
  • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS
  • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych ( RCA, RZA, DRA )
  • Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych ( RSA )
  • Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • Wyrejestrowanie ( ZWUA, ZWPA )
  • Metody przesyłania dokumentów do ZUS
  • Wysyłka dokumentów do ZUS
  • Potwierdzenie wysyłki dokumentów do ZUS
 7. Egzamin specjalistyczny.

Uczestnicy którzy zdadzą egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną Centrum Szkoleń i Biznesu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymują CERTYFIKAT  (wg klasyfikacji MPiPS)

 • pracownik ds. osobowych 441501
 • pracownik obsługi płacowej 431301

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145). 

 

Liczba godzin szkolenia : 40 godzin ( 5 spotkań X 8 godzin )

Cena szkolenia : 4.850 zł

miejsce szkolenia : Ciechanów, Płońsk,

ilość godzin szkolenia : 40 godzin

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
PRAWO PRACY - ELEMENTARNE ZAGADNIENIA W PRACY PRACOWNIKA DS. KADR„

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które zamierzają podjąć pracę w obszarze kadr . Adresatami kursu mogą być również praktycy, pracujący w działach kadrowych, którzy chcieliby usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie prawa pracy

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadr. Podczas kursu uczestnik ma szansę zdobyć, usystematyzować i poszerzyć wiedzę z obszaru kadr. 

Program szkolenia ( 7 godzin )

 1. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • pojęcie stosunku pracy,
  • specyfika stosunku pracy,
  • pojęcie pracodawcy, pracownika
  • prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  • Regulamin pracy
  • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing
 2. Umowa o pracę
  • Rodzaje umów o pracę
  • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
  • Zawarcie umowy o pracę
  • Sposób zawarcia umowy o pracę
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
  • Badania profilaktyczne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Dokumentacja pracownicza
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Układ teczki akty osobowych
  • Zmiana warunków umowy o pracę
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 4. Wynagrodzenie za pracę
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę
  • Termin wypłaty wynagrodzenia
 5. Urlopy pracownicze
  • Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
  • Wymiar urlopu
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  • Urlop w wymiarze proporcjonalnym
  • Termin wykorzystania urlopu
  • Urlopy okolicznościowe
  • Odwołanie pracownika z urlopu
  • Urlop na żądanie
  • Udzielanie zaległych urlopów
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • Urlopy bezpłatne
  • Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  • Ewidencjonowanie urlopów pracowniczych
 6. Czas pracy
  • Normy czasu pracy
  • Wymiar czasu pracy
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Systemy czasu pracy
  • Ewidencja czasu pracy
  • Okres odpoczynku
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedzielę i święta
  • Przekroczenie dobowej normy czasu pracy
  • Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 7. Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  • Ochrona pracy kobiet ciężarnych
  • Uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
  • Urlop macierzyński
  • Urlop ojcowski
  • Urlop rodzicielski
  • Urlopy wychowawcze
  • Inne uprawnienia związane z wychowaniem dzieci
 9. Rozwiązywanie stosunku pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Z upływem czasu, na który była zawarta
  • Wygaśnięcie stosunku pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
  • Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
 10. Wykroczenia przeciw prawom pracownika – przykłady i interpelacje

Zapewniamy :

 • 10 godzin kursu( 2 dni x 5 godzin)
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • profesjonalne materiały
 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

miejsce szkolenia : Ciechanów/Płońsk

ilość godzin szkolenia : 7 godzin

cena szkolenia : 950 zł

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną