Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Księgowość

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na szkolenie
INTENSYWNY KURS KSIĘGOWOŚCI MAŁYCH FIRM Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC + PŁATNIK„

Program kursu został maksymalnie skrócony i opracowany w taki sposób ,aby Uczestnik szkolenia nabył najważniejszą wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wykonywać najczęstsze czynności z którymi może się spotkać w pracy przy obsłudze kadrowo – księgowej w małych firmach.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania czynności księgowych i kadrowych w małej firmie .

Adresaci kursu :

 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, którzy chcą nabyć bądź usystematyzować wiedzę z obszaru prowadzenia księgowości ( np. właściwego ewidencjonowania przychodów, rozliczania czasu pracy swoich pracowników, poznania zasad podatku VAT, prowadzenia akt osobowych pracowników, rozliczania podróży służbowych )
 • osoby, które szukają pracy lub rozpoczęły pracę w charakterze obsługującego czynności kadrowe i płacowe w małej firmie i potrzebują usystematyzowania informacji lub pozyskania praktycznych umiejętności w obszarze prowadzenia spraw kadrowo - finansowych

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia kadr, sporządzania dokumentów kadrowych ,umiejętności rozliczenia czasu pracy,, rozliczania i sporządzania dokumentów płacowych oraz prowadzenia księgowości małych firm

PROGRAM SZKOLENIA ( 30 godzin ):

I MODUŁ – KADRY Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY I DOKUMENTACJI KADROWEJ – PODSTAWOWOE ZAGADNIENIA – 4 godzin

II MODUŁ – PŁACE I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ( ZUS )-

 8 godzin

III MODUŁ - KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM – 10 godzin

IV MODUŁ – KOMPUTEROWE ZAJĘCIA – WARSZTATY ( PRACA NA PROGRAMACH STANOWIĄCYCH ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU – KADRY I PŁACE, KSIĘGA PODATKOWA ) + PŁATNIK - 8 godzin

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I MODUŁ – KADRY Z ELEMENTAMI PRAWA PRACY I DOKUMENTACJI KADROWEJ –

 • Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,
 • Przechowywanie dokumentacji
 • Rodzaje umów o pracę. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy
 • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma.
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem
 • Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania
 • Charakterystyka umów cywilnoprawnych
 • Regulamin pracy – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Rozwiązywanie umów o pracę.
 • Ustanie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika- zwolnienia grupowe
 • Wygaśnięcie umowy.
 • Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
  • Dokumentacja kadrowa
 • Kompletowanie dokumentacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę.
 • Akta osobowe pracownika – zakładanie akt osobowych pracownika
 • Dokumentacja związana z czasem pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Inna dokumentacja kadrowa ( plany urlopów , palny szkoleń, ewidencja wyjść,)
 • pisma występujące w dokumentacji kadrowej

II MODUŁ- – PŁACE I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ( ZUS )

 • ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę,
 • podstawy ustalania wynagrodzeń.
 • Płaca zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna.
 • Wynagrodzenie dodatkowe - premie, nagrody, inne składniki wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe,
 • ekwiwalent za urlop
 • Obowiązek ubezpieczeń społecznych
 • Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
 • Dokumentacja i opłacanie składek ZUS
 • Fakultatywne ubezpieczenie społeczne
 • Wysokość i zasady ustalania składek
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • Dokumenty płatnicze
 • Podstawa wymiaru składek. Zasady finansowania i opłacania składek
 • Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze
 • Dokumentacja płacowa. Sporządzanie listy płac
 • Inne świadczenia na rzecz pracowników
 • Zasady ustalania składników wynagrodzeń, rozliczanie ZUS.

Praktyczne zajęcia obejmować będą ćwiczenia obejmujące tworzenie dokumentów rozliczeniowych, sporządzanie listy płac, wypełnianie dokumentów do ZUS)Wyliczanie wynagrodzeń. Potrącanie obowiązkowe i dobrowolne .Zasady ustalania podatku dochodowego oraz sporządzanie listy płac

III MODUŁ - KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

 • Dokumenty i dowody księgowe ( elementy dokumentu księgowego, wymogi stawiane dokumentom księgowym)
 • Wypełnianie faktury VAT, rachunków i innych dokumentów księgowych ),
 • Ewidencja przychodów - podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany).
 • Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
 • Obliczanie przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego
 • ewidencja środków trwałych,
 • Ewidencja przychodów i rozchodów- warsztaty )
 • Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych (warsztaty)
 • Podatki w działalności gospodarczej: ( rodzaje podatków : podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług –VAT, inne należności publiczno-prawne )
 • Wybór formy opodatkowania: ( zasady ogólne – skala podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.),
 • Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R
 • Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
 • Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
 • Ewidencja dla celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 • Ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT

IV MODUŁ – KOMPUTEROWE ZAJĘCIA – WARSZTATY ( PRACA NA PROGRAMACH STANOWIĄCYCH ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU – KADRY I PŁACE, KSIĘGA PODATKOWA )

 • Zakładanie firmy
 • Wprowadzanie danych do systemu
 • Kartoteki
 • Definiowanie dokumentów i rejestrów
 • Wprowadzanie dokumentów: FVZ, FVS
 • Przeglądanie dokumentów w buforze
 • Księgowanie dokumentów
 • Deklaracja VAT-7
 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Praktyczne ćwiczenia w programie kadrowo – płacowym
 • Wprowadzanie danych pracownika do systemu kadrowo – płacowego
 • Operacje w programie

PROGRAM PŁATNIK

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie PLATNIK.
 • Wypełnianie dokumentów do ZUS w programie PŁATNIK
 • Zapoznanie się z kodami ZUS.
 • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik.
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik
 • Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik.
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w programie Płatnik
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych
 • Korekty deklaracji ZUS. Ćwiczenia w systemie PŁATNIK

Zapewniamy :

 • 30 godzin kursu ( 6 dni szkolenia x 5 godzin)
 • Szkolenie prowadzone w trybie dziennym lub weekendowym
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy praktycznie
 • Wsparcie merytoryczne
 • Profesjonalne materiały
 • Certyfikat

miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

ilość godzin szkolenia : 30 godzin

Cena szkolenia : 3.900 zł

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW DO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO„

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności księgowych na stanowisku samodzielnej księgowej.

Kurs adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a są zainteresowani rozwojem zawodowym w kierunku podjęcia pracy w zawodzie księgowego. Szkolenie kierujemy również do tych osób, które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę w zakresie pełnej księgowości oraz wszystkich tych, zainteresowanych tematem księgowości.

Podczas trwania kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z księgowania dowodów, ewidencji księgowej, sporządzania listy płac, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Uczestnik kursu nabędzie w praktyce umiejętności księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia Ponadto w ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia zasad obsługi programu SYMFONIA będącego najczęściej używanym programem finansowo – księgowym.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w charakterze samodzielnej księgowej.

Jakie umiejętności nabędziesz po odbyciu tego kursu? 

 • nauczysz się samodzielnie wykonywać czynności księgowe
 • pozyskasz umiejętność księgowania dowodów księgowych
 • pozyskasz umiejętność sporządzania listy płac
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • nabędziesz umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • nabędziesz umiejętność wykorzystania programu komputerowego w prowadzeniu rozliczeń księgowych
 • nabędziesz umiejętność rozliczania podatków

Dlaczego warto zainwestować w ten kurs ?

 • nabędziesz umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych
 • możesz podjąć pracę w każdej firmie w zakresie obsługi księgowej ( od sektora małych i średnich firm),
 • możesz podjąć pracę w biurach obrachunkowych oraz działach związanych z księgowością

Program kursu ( 80 godzin ) tj. ( 10 dni x 8 godzin )

MODUŁ I : Podstawowe pojęcia w rachunkowości

 • przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 • podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • pojęcie dowodu księgowego
 • inwentarz i bilans majątkowy
 • operacje gospodarcze i zasady ich ewidencjonowania
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • zasady prowadzenia ewidencji na kontach
 • elementy organizacji i polityki księgowości

MODUŁ II : Majątek przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

 1. Aktywa – klasyfikacja i podział:
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Rzeczowy majątek trwały
  • Należności
  • Rzeczowy majątek obrotowy
  • Inwestycje
 2. Klasyfikacja i podział pasywów:
  • Kapitały
  • Zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe
 3. Bilans
  • Zasady sporządzania bilansu
  • Prezentacja aktywów i pasywów
 4. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych

MODUŁ III : Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia
  - Metody amortyzacji środków trwałych

MODUŁ IV : Ewidencja przychodów i kosztów oraz zasady sporządzania rachunku zysków i strat

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 • Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne
 • Zyski i straty nadzwyczajne
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat

MODUŁ V ; Ewidencja rozrachunków

 • Istota, klasyfikacja i wycena rozrachunków
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami obrocie krajowym i zagranicznym
 • Rozrachunki wyrażone w walucie obcej
 • Rozrachunki wątpliwe i sporne
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i podróży służbowych
 • Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
 • Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Rozrachunki publiczno-prawne i US
 • Inne rozrachunki

MODUŁ VI ; Ewidencja środków pieniężnych

 • Klasyfikacja aktywów pieniężnych
 • Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz jego dokumentowanie i ewidencja

MODUŁ VII : Zapasy

 1. Obrót towarowy i materiałowy:
  • Ewidencja i wycena
  • Dostawy niefakturowane i dostawy w drodze
  • Metody rozchodu towarów i materiałów
  • Odpisy aktualizujące
  • Import towarów i materiałów – ewidencja
 2. Wyroby gotowe, produkty gotowe i produkcja w toku:
  • Metody wyceny wyrobów gotowych – koszt rzeczywisty oraz koszt planowany
  • Rozliczenie produkcji
  • Przychody i koszty ze sprzedaży wyrobów gotowych
  • Zmiana stanu produktów i zamknięty krąg kosztów

MODUŁ VIII –Kapitały

 • Kapitał własny i jego elementy
 • Wkłady gotówkowe i aporty przy utworzeniu spółki
 • Podział wyniku finansowego
 • Rozliczenie start z lat ubiegłych

MODUŁ IX - Inwentaryzacja

 • -Funkcje i metody inwentaryzacji
 • -Terminy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
 • -Różnice inwentaryzacyjne

MODUŁ X- Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

 • Bilans,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Informacja dodatkowa,
 • Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 • Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

MODUŁ XI - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Regulacje prawne
 • zasady prowadzenia PKPiR
 • Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
 •  Źródła przychodów i ich ewidencja
 • Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
 • Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
 • Ewidencja sprzedaży
 • rejestr VAT
 • Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 •  Zamknięcie roku, rozliczenie podatku oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
 • Zadania praktyczne, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

MODUŁ XII - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowanie polityki księgowej w firmie. - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ramach polityki księgowej.
 • Archiwizacja i przekazywanie JPK(jednolitych plików kontrolnych) do urzędów skarbowych

MODUŁ XIII - Wynagrodzenia

 • unormowania prawne rachuby płac
 • rodzaje umów: o pracę, zlecenie, o dzieło, kontrakt men.,
 • technika naliczania listy płac
 • składki na ubezpieczenia społ, zdrow, fp, fgśp
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pienięż.
 • potrącenia z wynagrodzenia oraz dodatki
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy
 • Zasady ustalania składników wynagrodzeń, rozliczanie ZUS
 • zasady dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
 • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, - obliczenia wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym
 • wyliczanie wynagrodzeń i składek ZUS – warsztaty

MODUŁ XIV – Elementy prawa podatkowego

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 • Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu 
 • Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych

II.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 • Zakres opodatkowania
 • Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 • Działalność marketingowa, sponsoring
 • Darowizny
 • Użyczenie, najem, leasing, pożyczki, kredyty – zasady rozliczeń

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 • Regulacje prawne
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki podatku VAT
 • Zasady obliczania podatku
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe, terminy
 • Zwrot podatku

MODUŁ V - Księgowość komputerowa ( zajęcia komputerowe na programie komputerowym )

Prezentacja programu do obsługi finansowo – księgowej SYMFONIA

 • wprowadzanie bilansu otwarcia
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • księgowanie do rejestru VAT
 • wprowadzanie środków trwałych i obliczanie amortyzacji
 • księgowanie amortyzacji
 • sporządzanie i księgowanie list płac
 • konfigurowanie i obliczanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań podatkowych
 • konfigurowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych
 • sporządzanie dokumentów zewnętrznych poprzez generowanie z programu

EGZAMIN : 3 godz.

Uczestnicy którzy zdadzą egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną Centrum Szkoleń i Biznesu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymują CERTYFIKAT   (wg klasyfikacji MPiPS) księgowy (kod zawodu 331301). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145). 

Zapewniamy :

 • 80 godzin kursu ( 10 dni szkolenia)
 • Szkolenie prowadzone w trybie dziennym lub weekendowym
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę
 • Ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy praktycznie
 • Wsparcie merytoryczne
 • Liczne ćwiczenia
 • Profesjonalne materiały
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Certyfikat ( po zdaniu egzaminu j )

miejsce szkolenia : Płońsk/ Ciechanów

ilość godzin szkolenia : 80 godzin

cena szkolenia ( przy liczbie min. 3 uczestników w grupie ) – 5.000,00 zł / za osobę

UWAGA ! Przy indywidualnym szkoleniu cena jest ustalana indywidualnie !

W cenie szkolenia :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • certyfikat ( po zdaniu egzaminu )

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na kurs
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE„

Kurs dla osób rozpoczynających i prowadzących własną działalność gospodarczą, osób planujących rozpocząć pracę w biurach rachunkowych.

Nasz kurs cechuje duża liczba zajęć praktycznych .

Kurs trwa 15 godzin dydaktycznych ( 3 dni x 5 godzin )

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącym dokonują zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Program kursu :

 1. Księga przychodów i rozchodów, ryczałt – od podstaw – 7 godzin
  • Księga podatkowa a inne formy opodatkowania- ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
   • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów , materiałów i usług
   • pozostałe przychody
   • ewidencja sprzedaży
  • Księgowanie kosztów uzyskanych przychodów
   • koszty w rozumieniu prawa o podatkach
   • księgowanie kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów
   • koszty rozmów telefonicznych
   • koszty użytkowania lokalu przeznaczonego w części na działalność gospodarczą
   • księgowanie kosztów ubocznych zakupu
   • księgowanie kosztów reprezentacji i reklamy
   • księgowanie wynagrodzeń
   • księgowanie pozostałych wydatków
  • Dowody księgowe i ich klasyfikacja
  • Środki trwałe w firmie
   • pojęcie i definicja środków trwałych
   • amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
   • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej
   • używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
   • koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu
  • Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
   • obowiązki pracodawcy wobec ZUS
   • pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
  • Inwentaryzacja
  • Podatek VAT
  • Obowiązki podatników w zakresie podatku VAT, zwolnienia, rejestracja podatnika
  • Obliczenie podatku zryczałtowanego
  • Rozliczanie podatku dochodowego
  • Rozliczanie podatku VAT
  • Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
  • Zamknięcie roku, rozliczenie podatku
  • Sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej
 2. Komputerowe warsztaty – 8 godzin
  • Zajęcia praktyczne z programem komputerowym WF Ka PeR Wapro
  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane; 
  • Ustawienia programu: Kartoteki i rejestry VAT, dokumenty-formularze, parametry programu
  • Dekretacja dokumentów księgowych - przykłady
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych dowodów księgowych przychodów ze sprzedaży towarów i usług, pozostałych przychodów, zakupów towarów handlowych i materiałów
  • rejestracja kosztów ubocznych zakupu,
  • naliczanie wynagrodzeń prostych i ich ewidencja
  • ujęcie pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • ewidencje dla potrzeb VAT: rejestry VAT, sprzedaży
  • obliczanie podatku dochodowego właścicieli
  • sporządzanie deklaracji VAT-7
  • Raporty i wydruki, 

Zapewniamy :

 • 15 godzin kursu
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym
 • Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków
 • praktyczne zajęcia
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika ( pracujemy z Tobą tak długo, aż się nauczysz )
 • profesjonalne materiały
 • certyfikat

miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

ilość godzin szkolenia : 15 godzin

cena szkolenia : 1.850 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla grupy osób cena szkolenia każdorazowo ustalana z klientem

W cenie kursu :

 • materiały szkoleniowe
 • bufet kawowy
 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Asystent ds. księgowości do nowa forma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rynku pracy w zakresie przygotowania do roli pracownika, który będzie pełnił funkcje asystenta ds. księgowości w firmie, Szkolenie te łączy wybraną tematykę z zakresu spraw księgowych, elementów tematyki kadrowej i biurowej , którą powinna się legitymować osoba zainteresowana podjęciem pracy w charakterze takiego asystenta. Całe szkolenie jest dedykowane przygotowaniu potencjalnego kandydata do wykonywania pracy we wskazanym obszarze.

Zakres zagadnień realizowanych na szkoleniu obejmuje takie jak :

 • zasady sporządzania dokumentów księgowych ( faktury, korekty faktur)
 • zasady dekretacji dokumentów księgowych
 • obsługa przelewów przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie dokumentacji do Biura Rachunkowego oraz współpraca z Biurem Księgowym
 • obsługa podstawowych spraw kadrowych (sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy itp),
 • zasady prowadzenia teczek osobowych pracowników
 • podstawowe zagadnienia powiązane ze sprawami kadrowymi i księgowymi niezbędne do prawidłowej współpracy z Biurem Księgowym
 • tworzenie raportów i innych dokumentów dot. Firmy,
 • wsparcie kasjera,
 • zasady i podstawy związane z archiwizacją dokumentów

Zapewniamy :

 • 15 godzin kursu ( tj. 3 spotkania x 5 godz. )

 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub dziennym

 • Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez specjalistyczną kadrę wykładowców praktyków

 • indywidualne podejście do każdego uczestnika ( pracujemy z Tobą tak długo, aż się nauczysz )

 • profesjonalne materiały

 • certyfikat

miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów

ilość godzin szkolenia : 15 godzin

cena szkolenia : 2.000 zł

UWAGA ! W przypadku zlecenia szkolenia w formie zamkniętej dla grupy osób cena szkolenia każdorazowo ustalana z klientem

W cenie kursu :

 • materiały szkoleniowe

 • bufet kawowy

 • certyfikat

Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90601 07 33 00,

e- mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną